กริยาวลี หรือคำกริยาผสม จะใช้ประสม 2 คำ ปกติจะผสมกันระหว่างคำกริยากับคำบุพบท  เพื่อเกิดความหมายใหม่ เป็นชนิดคำกริยา จะมีที่พบและจำเป็น ต้องใช้งานบ่อยๆ ผู้เรียนควรสนใจ และฝึกฝนการใช้งานกันให้บ่อยๆ 

Phrasal Verbs
[A] Grammar
Phrasal verbs are like verbs. They describe an action.They are made up of two words, usually a verb
and a proposition
Reab and Learn
1. Every morning, the clerk switches on the lights and turns on the air-conditioners.
2. Every evening, the clerk turns off the lights and air-conditioners before she leaves.
3. The fireman puts out the fire. (stops the fire from burning)
4. The librarian puts away the books before she leaves.(keeps)

ลองทำแบบฝึกหัดกันนิดหน่อย 


Fill in each blank with a correct phrasal verb from the box. Use each phrasal verb once.

pv

1. The worker _________________ his hard hat before entering the construction site.
2. John ______________ the light after studying for his test.
3. The fireman ________________ his uniform and hangs it neatly in the cupboard.
4. The gardener ____________ the tap.He wants to water the plants.
5. Meili _____________ the fan because she is feeling hot.
6. Minglong __________ his hand to answer the teacher’s question.
7. The maid ____________ the toys before she cleans the room.
8. The manager sees the donation box and ____________ some money.