พิมพ์

Unless เป็นคำสันธาน ทำหน้าที่เชื่อมประโยค เพื่อสื่อความหมายแบบมีเงือนไข

 

Unless มีความหมายประมาณว่า if ... not 

ภาษาไทยก็คือ ถ้า... ไม่ 

มาดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยดีกว่า 

A lot of students won't go to Bangkok with you unless you have a driver licensed.

นักเรียนจำนวนมากจะไม่เดินทางไปกับคุณ ถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

The police threatened to kill the robbers unless they did tell the truth.

ตำรวจขู่ว่าจะสังหารพวกโจร ถ้าไม่ยอมพูดความจริง 

I can't let you in unless you give the password.

ฉันไม่สามารถอนุญาตให้คุณเข้ามาข้างในได้ ถ้าคุณไม่ให้รหัสผ่าน 

Students are not allowed to handle these chemicals unless they are under the supervision of a teacher.