ไวยากรณ์ หรือแกรมม่า พื้นฐานภาษาอังกฤษคำนาม Nouns (N.) จะมีการแบ่งออกเป็น คำนามที่สามารถนับได้ Countable Nouns กับ Uncountable Nouns 

ยกตัวอย่างเช่น นามนับได้ a pen ,a book ,an apple ,an elephant เป็นต้น 

นามนับไม่ได้จะมีรูปเดียวเท่านั้นคือ รูปเอกพจน์ คือ เติม s หรือ -es ท้ายคำนามไม่ได้ เช่น coffee,tea ,water,mile,meat,bread,sand,sugar,rice,hair  เป็นต้น 

นามนับไม่ได้ ถ้าต้องการนับได้ ต้องนำไปบรรจลงในภาชนะ เช่น ขวด หรือ แก้ว หรือถุง เป็นต้น 

two glasses of  water น้ำจำนวน 2 แก้ว

three bags of sand. ทรายจำนวน 3 ถุง 

ทางเลี่ยงเวลาเจอปัญหา นามนับได้ หรือ ไม่ได้ สามารถใช้ Some ในการบอกจำนวนได้ โดยใช้ได้ทั้งกับ นามนับได้ พหูพจน์ และนามนับไม่ได้ เช่น 

I got some coffee.

She game me some milk. 

My teacher gave me some books. เป็นต้น 

แต่ก็อย่างว่า ความหมายของ Some เป็นการบอกจำนวนที่ไม่เฉพาะเจาะจง หมายถึงว่า จำนวนหนึ่ง ซึ่งจะมาก หรือน้อย เราก็ยังไม่แน่ใจ 

ลองมาดูตัวอย่าง การใช้คำนามที่ผิดบ่อยๆ กันนิดหนึ่ง ครับ เวลาเจอการใช้งาน หรือในการนำไปใช้ จะใช้ได้ถูกต้อง 

incorrect = ใช้ผิด

correct = ใช้ถูก

Here are some mistakes students often make in the use of nouns.

Incorrect: She likes to feed the poors.

Correct: She likes to feed the poor.

Incorrect: He is working for the blinds.

Correct: He is working for the blind.

Expressions like the poor, the blind, the deaf etc., are always plural. We don’t have to make their plural forms by adding –s to them.

คำนาม Poor,the blind,the deaf และอื่นๆ ลักษณะเดียวกัน เป็นนามรูปพหูพจน์ หมายถึงกลุ่มหรือจำนวนของคนที่มากกว่าหนึ่งอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเติม -s ท้ายคำนามเหล่านี้ 

Incorrect: I told these news to my father.

Correct: I told this news to my father.

News is a singular uncountable noun. Therefore it has to be used with a singular determiner.

คำนาม ข่าว หรือ News เป็นเอกพจน์ แต่เขียนอยู่ในรูปพหูพจน์ หลักการใช้ ก็ต้องใช้คำกำกับคำนาม ให้ถูกต้อง these ใช้กับพหูพจน์ ,this ใช้กับเอกพจน์ 

Incorrect: The teacher gave us many advices.

Correct: The teacher gave us some advice.

Advice is an uncountable noun. It does not have a plural form. The determiner many is only used with plural countable nouns.

คำนามที่หมายถึง คำปรึกษา การปรึกษาหารือ หรือ Advice นั้น เป็นนามที่ไม่สามารถนับได้ Uncountable noun การใช้คำกับกับนาม many กับนามนับไม่ได้ จึงไม่ถูกต้อง หากจำเป็นต้องใช้งาน ให้ใช้คำกำกับนาม เป็น Some แทน 

Incorrect: I have a five dollars note.

Correct: I have a five dollar note.

Incorrect: She has bought two dozens apples.

Correct: She has bought two dozen apples.

Incorrect: I saw many deers in the jungle.

Correct: I saw many deer in the jungle.

The nouns sheep and deer have identical singular and plural forms.

ระวังการใช้คำนามที่มีรูปเดียวกัน ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ เช่น sheep,deer เป็นต้น 

 

อ้างอิง : https://www.englishpractice.com/common-mistakes/errors-nouns/