พิมพ์

เวลาที่เราอยากได้ความรู้อยากทราบข้อมูล เวลาสงสัย อยากหาคำตอบจากใครสักคน เราต้องทำอย่างไร

อยู่เฉยๆ แล้วหาคำตอบจากอินเตอร์เน็ต หรือถามจากคนที่เกี่ยวข้อง

การถามคำถาม ในภาษาอังกฤษ

แบบแรกคำถามที่ต้องการคำตอบ ใช่/ไม่ใช่

Yes/No questions

วิธีการฟอร์มคำถาม แบบ Yes/No ถ้าประโยคบอกเล่ามีกริยาช่วย หรือ กริยาพิเศษ ที่ทำหน้าที่คล้ายกริยาช่วยในภาษาอังกฤษ เราสามารถแปลงเป็นประโยคคำถามได้โดยการ นำกริยาช่วยมาวางหน้าประโยค แล้วใส่เครื่องหมายคำถามท้ายประโยค

To form yes/no questions where there is an auxiliary verb or a modal verb, we invert the word order of a positive sentence. (He is a teacher > Is he a teacher?)

กรณีประโยคบอกเล่าไม่มีกริยาช่วย ให้เอากริยาช่วย Verb to do มาช่วย

When there is no auxiliary verb we use ‘do’ to form the question.
With question words
แบบที่สอง จะเรียกว่า การถามด้วยคำถามเฉพาะ ที่ต้องการคำตอบเป็นข้อมูล ตามที่เราต้องการจะทราบ คำตอบจะไม่ใช่ Yes/No อีกต่อไป เราจะใช้ คำเหล่านี้มาใช้ในการฟอร์มคำถาม เพื่อหาคำตอบที่เราต้องการ เราควรจะได้ฝึกการใช้งาน คำถามเหล่านี้บ่อยๆ ทุกคำ เพื่อให้มีทักษะและประสบการณ์การใช้งานทีดีพอในการใช้งานและการสอบ เช่น

5W1H
The same rules apply when there is a question word (‘what’, ‘where’, ‘when’, ‘why’, ‘who’, ‘which’, ‘how’, ‘how much’, ‘how many’)

Where there is an auxiliary or modal verb, that verb is used to form the question.

ตัวอย่างของการใช้ คำขึ้นต้นคำถาม ร่วมกับกริยาช่วย

Where there is no auxiliary verb, we use do.
เมื่อประโยคบอกเล่าไม่มีกริยาช่วย บางครั้งสามารถใช้ คำขึ้นต้นคำถามมาวางหน้าประโยคได้เลย โดยไม่ต้องเรียงลำดับของคำใหม่ ลักษณะการฟอร์มคำถามแบบนี้จะเรียกว่า
Subject/Object questions
Sometimes you might see questions like this.

There is no auxiliary verb and the word order is not inverted.
These are called subject questions – because the question word is the subject of the sentence.
โดยที่เราเรียกว่า subject questions – ก็เพราะ คำถามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค ดูตัวอย่างสองคำถามด้านล่าง
Look at these two questions.

In the first question, Romeo is the subject of the verb. ประธานคือ Romeo
In the second question ‘who’ is the subject and Romeo is the object. กรรมของประโยคคือ Romeo