หลักการใช้คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ a,an,the

หลักการสำคัญ 3 ข้อ ด้วยกัน คือ ส่วนมากที่ใช้ผิดกันก็เพราะผิดไปจากการ 3 ข้อนี้

ข้อที่ 1 ใช้ a/an กับหน้าที่การงานหรืออาชีพของคน เช่น

 1. She’s an architect.
 2. He’s a doctor.
 3. My grandfather was a teacher.

ข้อที่ 2 คำนามนับได้เอกพจน์ จะต้องนำหน้าด้วย a/an/the หรือคำกับกับนามอื่นๆ เช่น (my, your, this, that etc.)

*** ใช้ a/an นำหน้านามทั่วไป ไม่ได้ชี้เฉพาะ เช่น

 1. I saw a good film yesterday. The listener doesn’t know which film.
 2. There’s a man at the door. We don’t know who the man is.
 3. Do you want a drink? It’s not a particular drink.

*** ใช้ the นำหน้านามที่ชี้เฉพาะ คนที่ฟังรู้เข้าใจว่าหมายถึง สิ่งไหน อันไหน เช่น

 1. I’m going to take the dog for a walk. The dog is a pet – it’s not just any dog.
 2. Have you seen the car key? Speaker and listener know which car. It’s not just any car.
 3. They live in the house opposite ours. There’s only one house opposite. It’s not any house.

ข้อที่ 3 นามนับได้พหูพจน์ และนามนับไม่ได้ จะไม่ใช้ a/an/the นำหน้า เช่น

 1. Birds eat worms. NOT The birds eat the worms.
 2. Water flows downhill.
 3. Kangaroos live in Australia.

สรุปหลักการ 3 ข้อ การใช้ a/an/the

 1. ใช้ a/an อาชีพหรือการงานของคน
 2. ใช้ a/an/the กับนามนับได้ทั่วไป
 3. ไม่ใช้ a/an/the กับนามนับได้พหูพจน์ รวมทั่ง นามที่ไม่สามารถนับได้

หลักการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ไม่ใช้ a/an/the หลังคำบุพบท (Preposition ) + สถานที่ to,at ,in ,out of เช่น

 1. My son’s at university but my daughter still goes to school.
 2. He was sent to prison for 10 years.
 3. Now that winter’s here I find it difficult to get out of bed.
 4. I go to work by bus but I go home on foot.

ไม่ใช้ a/an/the กับการขนส่ง

 1. I go to work by bus but I go home on foot.
 2. I hate travelling by train.

Modes of transport (by bus, by train, by car, by plane, by bicycle) don’t have an article. Notice that on foot is different.

ภูมิศาสตร์

ทวีป และ ประเทศ เมือง ทะเลสาบ และมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปจะไม่ใช้ Article (ยกเว้น 3 ประเทศ คือ but the Slovak Republic, the United States, the United Kingdom) 

ใช้ the กับ ทะเล มหาสมุทร ชื่อภูเขา และแม่น้ำ เช่น

With ‘the’ – seas & oceans (the Atlantic, the Mediterranean etc.) mountain ranges (the Himalayas, the Tatras) rivers (the Amazon, the Danube etc.)

การใช้ a/an/the อื่นๆ ที่ต้องจำหรือใช้บ่อยๆ

Other expressions

 1. I don’t watch television very often but I listen to the radio all the time.
 2. I’ve got a headache.
 3. I’ve got a stomach-ache
 4. I’ve got a cold.

BUT

 1. I’ve got ‘flu.
 2. I’ve got earache.
 3. I’ve got toothache.

Other illnesses have no article.