คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย –ed กับ –ing เรามักสับสนและใช้งานกันผิดบ่อยๆ เนื่องจากรูปของคำคุณศัพท์ทั้งสองแบบดังกล่าว มีหลักการใช้ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ดี เพื่อที่จะได้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะมีคีย์สำคัญแยกความแตกต่างของการใช้งาน ดังนี้

Adjectives that end ‘-ed’ (e.g. ‘bored’, ‘interested’) and adjectives that end ‘-ing’ (e.g. ‘boring’, ‘interesting’) are often confused.

-ed adjectives

Adjectives that end ‘-ed’ describe emotions – they tell us how people feel about something.

คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย –ed ใช้เพื่ออธิบาย/บอก อารมณ์ ความรู้สึกต่อสิ่งที่เราเห็นหรือสัมผัสอย่างไร เช่น รู้สนุก เบื่อ เศร้า รังเกียจ สนใจ มีความสุข เป็นต้น

 • I was very bored in the science lesson. I almost fell asleep.
 • He was surprised to see Jane. She’d told him she was going to Japan.
 • Feeling tired and depressed, he went to bed. เขารู้สุกเหนื่อยและซึมเศร้า เขาจึงเข้านอน

-ing adjectives

Adjectives that end ‘-ing’ describe the thing that causes the emotion – a boring lesson makes you feel bored.

คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย –ing ใช้เพื่ออธิบายหรือบอกถึง (things) สิ่งที่เป็นสาเหตุ/ต้นเหตุ ของความรู้สึกนั้น ตัวอย่าง

 • Have you seen that film? It’s absolutely terrifying. หนังเรื่องนี้น่าสะพรึงกลัวมาก
 • I could listen to her for hours. She’s one of the most interesting people I’ve ever met.
 • I can’t eat this! It’s disgusting! What is it? 

Remember that people can be boring but only if they make other people feel bored.

 • He talks about the weather for hours. He’s so boring.
 • NOT I was very boring at the party so I went home.

Here are some more adjectives that can have both an ‘-ed’ and an ‘-ing’ form

ด้านล่างนี้คือคำคุณศัพท์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งสองแบบ ที่พบบ่อยๆ

 • amused
 • amusing
 • annoyed
 • annoying
 • confused
 • confusing
 • disappointed
 • disappointing
 • excited
 • exciting
 • exhausted
 • exhausting
 • frightened
 • frightening
 • satisfied
 • satisfying
 • shocked
 • shocking