คำกริยาที่สับสนระหว่าง Raise or rise

ทั้งสองคำนี้เขียนต่างกัน ออกเสียงคล้ายกัน แต่เป็นคำชนิดเดียวกัน คือ คำกริยา หรือ Verb

ส่วนการใช้งาน จะใช้ต่างกัน ต้องอาศัยการจำและฝึกใช้บ่อยๆ 

คือ คำว่า Raise จะต้องตามด้วยกรรมหรือ Object เพราะเป็นกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับ ภาษาอังกฤษเรียกกริยาชนิดนี้ว่า transitive verb 

จะมีรูปกริยาช่อง 2 และ 3 ดังนี้ raise, raised, raised

ตัวอย่างประโยคเช่น 

Raise your hand if you know the answer.

Our favourite restaurant has raised its prices again. It’s getting very expensive.

ส่วน Rise จะไม่ต้องการกรรมมารองรับ เพราะเป็น intransitive verb การผันรูปกริยาจะเป็น  rise, rose, risen:

ตัวอย่างการใช้งาน 

The sun rose at 5.30 this morning.

Rents have risen sharply in this part of town.

ก็หวังว่า พอเข้าใจ และสังเกตถึงความแตกต่างกันได้นะครับ และต้องฝึกฝนการใช้งานบ่อยๆ จะได้ไม่สับสน