สารบัญ

กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน สามารถบวกหรือลบกันได้ทันที เช่น 

Equation: frac{2}{6} + frac{1}{6} = frac{3}{6} = frac{1}{2}

นำค่าด้านบนบวกกันตามปกติ  และตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เลย 

ยกตัวอย่างเช่น 

Equation: frac{2}{9} + frac{5}{9} = frac{7}{9}

อีกตัวอย่างเช่น 

Equation: frac{3}{10} + frac{1}{10} = frac{4}{10} = frac{2}{5}

กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราจำเป็นต้องทำให้เท่ากันก่อนโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการที่เรียนว่า การทำให้เศษส่วนมีค่าเท่ากัน จากเนื้อหาที่เราได้เรียนกันมาแล้ว equivalent fractions นั้นเอง 

*** คือการทำให้ตัวส่วนมีค่าเท่ากัน โดยการนำเอาตัวเลข มาคูณหรือหาร ทั้งบนและล่าง 

หรือที่ตามตำราและแบบเรียนในโรงเรียนที่สอนกันมาคือ ให้หา ครน. ของตัวส่วนก่อน จากนั้นนำ ครน.มาคูณ ทั้งบนและล่าง เพื่อให้เป็นเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันก่อน จากนั้น จึงจะบวกลบ กันตามปกติ 

คำถาม

1 จงหาตำตอบ Equation: frac{3}{5} + frac{1}{4}

2 จงหาคำตอบ Equation: frac{5}{8} - frac{3}{10}

 

เฉลยคำตอบ

ข้อ 1 หา ครน. ของ 5 กับ 4 ได้ 20 

เขียนเป็นเศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน  จะได้ค่าดังนี้ 

Equation: frac{3}{5} = frac{12}{20} และ  Equation: frac{1}{4} = frac{5}{20}

จากนั้นก็บวกลบกันตามปกติ จะได้คำตอบที่ต้องการเป็น 

Equation: frac{12}{20} + frac{5}{20} = frac{17}{20}

ข้อ 2 หา ครน.ของ 8 กับ 10 คือ 40

ทำให้เป็นเศษส่วนที่เท่ากัน โดยหาว่า 8 x ? = 40 คือ 5 จึงนำหา x ทั้งบนและล่าง

รวมทั้งตัวด้านหลัง 10 x ? = 40 คือ 4 จึงนำ 4 x ทั้งบนและล่าง

จึงได้คำตอบเป็น Equation: frac{5}{8} - frac{3}{10} = frac{25}{40} - frac{12}{40} = frac{13}{40}

ตัวอย่าง จงหาคำตอบ Equation: frac{1}{5} + frac{1}{2}

ตัวส่วน denominator (bottom number) มีค่าไม่เท่ากัน จำเป็นต้องหาค่าเลขต่ำสุดหรือน้อยที่สุด ที่ 5 , 2 สามารถหารลงตัวคือ 10 ซึ่งเราจะเรียกว่า คูณร่วมน้อย หรือ ครน.นั้นเอง (lowest common multiple) 

Equation: frac{1}{5} + frac{1}{2} = frac{1 times 2}{5 times 2} + frac{1 times 5}{2 times 5} = frac{2}{10} + frac{5}{10} = frac{7}{10}

อีกตัวอย่าง 

จงหาคำตอบ Equation: frac{7}{9} - frac{1}{6}

การหาคำตอบ โดยการหา ครน. ของ 9 , 6 ได้ 18 

จะได้คำตอบเป็น Equation: frac{7}{9} - frac{1}{6} = frac{7 times 2}{9 times 2} - frac{1 times 3}{6 times 3} = frac{14}{18} - frac{3}{18} = frac{11}{18}

อีกแบบคือ นำเอา 9 x 6 = 54 และตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ 

Equation: frac{7}{9} - frac{1}{6} = frac{7 times 6}{9 times 6} - frac{1 times 9}{6 times 9} = frac{42}{54} - frac{9}{54} = frac{33}{54}

โดยที่เรานำ 3 มาหารคำตอบทั้งบนและล่างอีกครั้ง 

จะได้คำตอบเป็น Equation: frac{33}{54} = frac{33 div 3}{54 div 3} = frac{11}{18}

คำถาม

หาคำตอบ Equation: frac{3}{8} + frac{2}{5}

เฉลย

หา ครน.ได้ 40 

จากนั้นก็ดูว่าเศษส่วนที่กำหนดมาให้ คูณกับเลขจำนวนไหนแล้วมีค่าเท่ากับ ครน. อย่าลืมคูณทั้งบนและล่าง ก็จะได้คำตอบเป็น 

Equation: frac{3}{8} + frac{2}{5} = frac{? times 5}{8 times 5} + frac{? times 8}{5 times 8} = frac{?}{40} + frac{16}{40} = frac{31}{40}