เทคนิคการคำนวณหาตำตอบของ ระยะทาง (Distance) ,ความเร็ว (Speed) , และเวลา (Time) 

แนะนำการใช้รูปเรขาคณิตฯ อย่างรูป 3 เหลี่ยมหน้าจั่ว มาช่วยในการจำสูตรในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

กรณีที่ 1 หาระยะทาง (โจทย์บอกความเร็วและเวลา)  

ตัวอย่างโจทย์ :  เด็กชายเกอร์เดินจากบ้านไปโรงเรียนด้วยความเร็วคงที่อัตราเร็ว 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง เขาใช้เวลานาน 3 ชั่วโมงจึงถึงโรงเรียน จงหาระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน?

ขั้นตอนแรก ให้เราวาดรูป 3 เหลี่ยมลงไปในกระดาษ และใส่ค่าอักษร D,S,T ตามภาพ

c1

ระยะทาง (D) = ความเร็ว x เวลา 

ระยะทาง = 5 x 3

ตอบ 15 km

 

ตัวอย่าง 2 จาว่าปั่นจักรยานด้วยความเร็วคงที่ 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง เวลาผ่านไปครบ 3 ชั่วโมง เธอปั่นจักรยานได้ระยะทางกี่กิโลเมตร

จากสูตร  : ระยะทาง (D)  = ความเร็ว x ระยะเวลา

ระยะทาง = 10  x 3

ตอบ 30 km

NOTE :  หน่วย หรือ Units ในการคำนวณ

เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการแปลงค่าหน่วยนับ อัตราเร็ว รยะทาง และเวลา ให้สอดคล้องกัน หรือเป็นหน่วยเดียวกัน

ถ้าโจทย์กำหนดระยะทางเป็นกิโลเมตร และเวลาเป็นชั่วโมง ความเร็วก็ควรจะเป็น กิโลเมตร/ชั่วโมง

การแปงหน่วยเวลา ที่แตกต่างกับจำนวนนับโดยทั่วไป 

จำไว้ว่า 

60 วินาที = 1 นาที 

60 นาที = 1 ชั่วโมง 

 

ลองดูตัวอย่างที่ต้องระวังเรื่องของหน่วยคำนวณเวลา 

เก้าออกวิ่งตั้งแต่เวลา 15.30 ถึงเวลา 1600 โดยใช้ความเร็วคงที่อัตรา   7 กิโลเมตร/ชั่วโมง จงหาระยะทางที่เขาวิ่งได้ทั้งหมดเท่ากับกี่กิโลเมตร

เวลาที่ใช้ในการวิ่งจาก 15.30 – 1600 = 30 นาที  แปลงนาทีให้เป็นหน่วยชั่วโมงก่อน   30 ÷ 60 = 0.5 ชั่วโมง 

จากสูตร : 

D = ความเร็ว x ระยะเวลา

ระยะทาง = 7  x 0.5

ตอบ 3.5 km

กรณีที่ 2 หาความเร็ว (โจทย์บอกระยะทางและเวลา)  

ตัวอย่างโจทย์ :  เก้าปั่นจักรยานได้ระยะทาง 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใช้เวลา 6 ชั่วโมง จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยที่เขาใช้ในการปั่น

c2

จากสูตร : 

S = ระยะทาง  ÷  ระยะเวลา

ระยะทาง = 120  ÷  6

ตอบ 20  km/ชม.

อีกตัวอย่าง :  รถไฟวิ่งได้ระยะทาง 798 กิโลเมตร ใช้เวลาไป 5 ชั่วโมง กับ 15 นาที  จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของรถไฟขบวนนี้ 

S = ระยะทาง  ÷  ระยะเวลา

เวลา 5 ชั่วโมงกับ  15 ที แปลงเศษ 15 นาที เป็นหน่วยชั่วโมงได้ 0.25 ชั่วโมง

ระยะทาง = 798  ÷  5.25

ตอบ 152  km/ชม.

กรณีที่ 3 หาเวลา (โจทย์บอกระยะทางและความเร็ว)  

ตัวอย่าง : ระยะทาง 400 กิโลเมตร ถ้าพ่อขับรถด้วยอัตราเร็วคงที่ 80  กิโลเมตร / ชั่วโมง จะใช้เวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมง

c3

T = ระยะทาง  ÷  ความเร็ว 

ระยะทาง = 400  ÷  80

ตอบ 5 ชั่วโมง

อีกสักตัวอย่าง :  ถ้าเกอร์เดินอัตราเร็วเฉลี่ย 4  กิโลเมตร / ชั่วโมง ได้ระยะทางรวม  13  กิโลเมตร เขาใช้เวลากี่ชั่วโมงในการเดิน 

T = ระยะทาง  ÷  ความเร็ว 

ระยะทาง = 13  ÷  4 

ได้ผลหารเท่ากับ 3.25 ชั่วโมง 

แปลง 3.25 ช่วโมง ให้อยู่ในรูปของ ช่วโมงกับาที นำเอาเศษ 0.25 x 60 = 15

ตอบ 3  ชั่วโมง กับ 15 นาที