หลักการแปลงทศนิยมซ้ำ เป็น เศษส่วน Repeating decimal to fraction 

กรณีที่ 1 ทศนิยมไม่ซ้ำ

ให้เขียนตัวเลขทศนิยมเป็นตัวเศษ และเขียนตำแหน่งของทศนิยมเป็นตัวส่วน    เช่น 

0.07 = 7/100 เป็นต้น 

กรณี 2 เป็นทศนิยมซ้ำ 

ให้ใช้วิธี กำหนดตัวแปร x มาช่วยในการแปลง เช่น 

decimal

ลองทำแบบฝึกหัดการแปลงทศนิยมซ้ำดู 

decimal 2